Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8-16 hod.)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 500,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jany Dresslerové
se sídlem Nový Dvůr 45, 384 72 Zdíkov
identifikační číslo: 45079145
zapsané v živnostenském rejstříku dne 18.11.2015, MÚ Vimperk, pod č.j. OŽÚ 1202/2015/5
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
sumavskadilna.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Jana Dresslerová,
se sídlem Nový Dvůr 45, Zdíkov, identifikační číslo: 45079145 zapsané v zapsané
v živnostenském rejstříku dne 18.11.2015, MÚ Vimperk, pod č.j. OŽÚ 1202/2015/5 (dále
jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy
(dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále
jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod
je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové
adrese sumavskadilna.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní
webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží
v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu
umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového
rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně
a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich
změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při
objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny
zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného
rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní
smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze
v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy
prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou
dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny
dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy
dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u
kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je
potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího
na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle
kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku zavazující k platbě“.
Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající
neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v
objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí kupující
prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2401121064/2010,
vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí
se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není
dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu
zboží předem.
4.4. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na
účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
4.8. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu a
zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.
Příze objednávaná na váhu je odvinuta z cívky a je považovaná za zboží upravené na přání
kupujícího.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze
od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode
dne, kdy kupující od dopravce převezeme zboží.
5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2
obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu sídla nebo
elektronické pošty prodávajícího.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující
zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14)
dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující
odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující
náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže,
že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající
kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený
kupujícím.
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a
další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099
až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že věc:
7.2.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným
ujednaným vlastnostem,
7.2.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
7.2.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.
7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
7.3.1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá,
7.3.2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi odpovídá obvyklým vlastnostem věcí
téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, a
7.3.3. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající
kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při
převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou
kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
7.5. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li
kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po
kterou kupující nemůže věc užívat.
7.6. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Prodávající může odmítnout vadu
odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam
vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
7.7. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu
nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc
koupil.
7.8. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
7.8.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
7.8.2. se vada projeví opakovaně,
7.8.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
7.8.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna
v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
7.9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
7.10. Prodávající je povinen přijmout reklamaci ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu
vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující
reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a
kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
7.11. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován
nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající
s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
7.12. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.11 obchodních podmínek může kupující od kupní
smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
7.13. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7.14. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit na adrese Nový Dvůr
45, Zdíkov, telefonicky na čísle 605722174 či elektronickou poštou na adrese
info@sumavskadilna.cz.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty.
Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení
stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla
vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející
se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení
sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013
o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je
oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce
vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku
a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním
osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní
smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách
informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační
povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním
osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího
plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není
kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního
řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva
jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy
(Řím I).
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotčena platnost ostatních ustanovení.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Nový Dvůr 45, 384 72 Zdíkov, adresa
elektronické pošty info@sumavskadilna.cz, telefon 605722174. Prodávající neposkytuje
jiný prostředek on-line komunikace.

V Zdíkově dne 12.1.2023                                                           Jana Dresslerová

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: Jana Dresslerová, 384 72 Zdíkov, Nový Dvůr 45


Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

 

Jméno a příjmení:

 

 

Adresa:

 

 

E-mailová adresa:

 

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu Šumavská dílna nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí.

Příze objednávaná na váhu je odvinuta z cívky a je považována za zboží upravené na přání kupujícího.

Toto odstoupení oznámí kupující písemně na adresu Jana Dresslerová, 384 72 Zdíkov, Nový Dvůr 45 nebo elektronicky na e-mail info@sumavskadilna.cz.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá zboží na výše uvedenou adresu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cena dodaného zboží včetně nákladů na dodání), stejným způsobem, jakým byly přijaty. Není povinnost vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude vráceno zboží.


Datum:

Podpis:

Novinky na blogu

 

 

Kde nás najdete

Nový Dvůr 45
384 72 Zdíkov

Kontakty
Jana Dresslerová
(Po-Pá, 8-16 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz